Δυνητικά πεδία

Στον τομέα της Γεωφυσικής, η μελέτη των δυνητικών πεδίων (βαρυμετρίας και μαγνητισμού) μας δίνει την δυνατότητα να χαρακτηρίζουμε γεωλογικές μορφές … Más

Champs potentiels

En géophysique, l’étude des champs potentiels (gravimétrie et magnétisme) nous permet de caractériser les corps géologiques au travers de deux … Más

Potential fields

In geophysics, the study of potential fields (gravimetry and magnetism) allow us to characterize geological bodies through two of their … Más